SPD-Stadtratsfraktion Erfurt

Glossar und Abkürzungen

[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].


XHTML (Englisch)

eXtensible HyperText Markup Language

XML (Englisch)

eXtensible Markup Language

XSL (Englisch)

eXtensible Stylesheet Language

XSLT (Englisch)

eXtensible Stylesheet Language Transformation


[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].

 

Kontakt

SPD-Stadtratsfraktion Erfurt 
Fischmarkt 1 
99084 Erfurt 
Telefon: (0361) 6 55 20 40 
Telefax: (0361) 6 55 20 41 
E- Mail: SPD-Fraktion@erfurt.de